Prym 611-512 Dressmaking / tailors shears 8" / 21cm